WARUNKI

CZYSTO I BEZPIECZNIE

Platforma jest usługą świadczoną przez

Octorate SRL z siedzibą przy Via Filippo Caruso, 23 – 00173, Rzym, Włochy

VAT# IT13493861002

Octorate świadczy swoje usługi, w szczególności korzystanie z bazy danych, na podstawie niniejszych warunków użytkowania.

Strona internetowa: www.octorate.com

Octorate (zwane dalej OR) to system rezerwacji i zarządzania kanałami dedykowany obiektom turystycznym (hotele, apartamenty itp.), umożliwiający dokonywanie rezerwacji online w czasie rzeczywistym na stronie właściciela.

Rezerwacje dokonywane przez OR są całkowicie bezpłatne; nie pobieramy prowizji od transakcji.
Ten system umożliwia właścicielom obiektów noclegowych konfigurację harmonogramów rezerwacji oraz różnych planów taryfowych dla rezerwacji online.

Uwaga: Usługi oferowane przez OR charakteryzują się stale rozwijającą się technologią.

OR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych usługach według własnego uznania i w dowolnym momencie, jeśli uzna to za konieczne, oraz w przypadku zmian technologicznych. Zmiany te dotyczą usług i sposobu ich świadczenia dla klienta, a naszym celem jest ciągłe doskonalenie i optymalizacja świadczonych usług.

LINK

Korzystanie z oprogramowania rezerwacyjnego online i jego integracja z witryną obiektu noclegowego odbywa się poprzez aktywację udostępnionego w momencie rejestracji i konfiguracji witryny linku.
OR utworzy dla każdego subskrybenta stronę do rezerwacji online.

Nie będzie konieczne ponowne modyfikowanie ani instalowanie dodatkowego oprogramowania.

WPIS DANYCH

Odpowiedzialna za wprowadzanie danych online (cen pokoju, harmonogramu rezerwacji itp.) jest osoba reprezentująca obiekt noclegowy. Program do samodzielnego zarządzania jest dostępny przez internet przez całą dobę, o ile usługa ta jest dostępna dla klienta przez dostawcę usług internetowych.
Nazwa użytkownika i hasło potrzebne do zalogowania się do systemu zarządzania zostaną wybrane przez osobę reprezentującą obiekt noclegowy, która jest odpowiedzialna za zachowanie poufności i niedostarczanie tych informacji osobom trzecim.

SYSTEM REZERWACJI

Rezerwacje są dokonywane w całości online za pośrednictwem bezpiecznego serwera SSL na podstawie wcześniej wprowadzonych danych w systemie przez obiekt noclegowy, który ponosi pełną odpowiedzialność za dokładność informacji.
Klient i obiekt noclegowy są jedynymi stronami umowy; każda ze stron otrzymuje potwierdzenie rezerwacji w czasie rzeczywistym drogą elektroniczną.
OR nie działa jako pośrednik; dostarcza tylko oprogramowanie umożliwiające rezerwację online.

KARTA KREDYTOWA

Należy zauważyć, że podczas dokonywania rezerwacji online nie jest pobierana żadna opłata; karta kredytowa jest używana wyłącznie jako środek zabezpieczający rezerwację online. Karta kredytowa jest sprawdzana tylko pod względem poprawności podanych numerów za pomocą tzw. algorytmu Luhna. OR nie gwarantuje autentyczności przechowywanej na swoich serwerach karty kredytowej i nie jest w stanie odkodować jej zgodnie ze standardami bezpieczeństwa PCI-DSS.
Następne obciążenie karty kredytowej klienta leży w pełni w gestii obiektu noclegowego.
OR nie działa jako pośrednik i jest całkowicie zwolniony z jakichkolwiek sporów między obiektem noclegowym a jego klientami.

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI

Menadżer kanałów to system służący do łączenia i aktualizowania portalu rezerwacyjnego online w zakresie dostępności i cen.
Pomimo tego, że OR świadczy tę usługę przy użyciu niezawodnych technologii i prowadzi stałe monitorowanie i aktualizację systemu, należy zauważyć, że usługi te cechują się ewoluującą technologią; obiekt noclegowy jest zobowiązany do odpowiedniego aktualizowania swoich własnych portali. OR nie ponosi odpowiedzialności za nadrezerwowania, nieudane aktualizacje poprawnie wysłane przez Octorate i nieodebrane przez portale lub utratę zysków.

SYSTEMY PŁATNOŚCI

OR dostarcza usługę integracji z różnymi bramkami płatności i partnerami w celu zarządzania płatnościami. Usługa oferowana przez OR dotyczy wyłącznie aspektu technicznego i polega na połączeniu z wymienionymi systemami.
OR nie współdziała w żaden sposób z instytucjonalnymi organami płatniczymi i nie świadczy usług pośrednictwa bankowego, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia i utratę i/lub nieprawidłowe naliczenie kwot związanych z rezerwacjami i usługami oferowanymi przez użytkownika.

Odpowiedzialność za usługi pobierania i płatności oraz związane z nimi wsparcie dla reklamacji powinny być zapewnione przez wybranego partnera zajmującego się obsługą płatności.

CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa nabiera mocy w dniu rejestracji i ma nieograniczony czas obowiązywania. Wypowiedzenie jest możliwe w dowolnym momencie dla obu stron. W sekcji „Uaktualnienie” użytkownik może samodzielnie dezaktywować jedną lub więcej usług zawartych w platformie. Nie zwracamy opłat za subskrypcję już przez nas pobrane.

JURYSDYKCJA

Niniejsza umowa będzie interpretowana i regulowana zgodnie z prawem włoskim. Dla wszystkiego, co nie jest wyraźnie uregulowane przez niniejszą umowę, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku wszelkich sporów związanych z interpretacją i/lub wykonaniem niniejszej umowy, wyłączną jurysdykcję będzie miało Sąd w Rzymie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

OR nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, awarie, zawieszenie i/lub przerwanie dostępu do usług spowodowane przez: Okoliczności nieprzewidziane lub siły wyższe, takie jak nagłe i/lub nadzwyczajne sytuacje krajowe i/lub międzynarodowe, pożary, eksplozje, trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów, osuwiska, cyklony, burze, powodzie, huragany, lawiny, wojny, zamieszki społeczne, rozruchy, strajki, ataków cybernetycznych, ransomware i wszelkie inne nieoczekiwane i wyjątkowe przyczyny, które uniemożliwiają świadczenie uzgodnionej usługi.

Niewłaściwe działania lub czynności na usługach lub sprzęcie dokonane przez ciebie lub przez osobę nieuprawnioną przez OR.

Problemy techniczne związane z Internetem niezależne od OR, takie jak fizyczne uszkodzenie lub zator ruchu.

Niewłaściwe korzystanie z usług przez ciebie lub przez innych.

Awaria lub niewłaściwości sprzętu łącznościowego i sprzętu technologicznego, który posiadasz. W przypadku, gdy awaria usług spowodowała ci straty ekonomiczne, OR ma obowiązek rekompensować jedynie w przypadku, gdy problem został zgłoszony niezwłocznie, w ciągu pięciu dni od ustalenia szkody.

W każdym przypadku OR dokona rekompensaty, jeśli istnieją realne warunki, w wysokości nieprzekraczającej kosztu usługi, której awaria była wynikiem szkody, nawet jeśli koszt szkody jest wyższy.
Jeśli nasza świadczona usługa jest w modelu bezpłatnym, korzystasz z niej na własne ryzyko. Model bezpłatny nie daje ci prawa do jakiejkolwiek gwarancji, ochrony ani pomocy ze strony OR. W takim przypadku OR nie ponosi odpowiedzialności za żadne odszkodowanie w żadnym przypadku.OR

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób Octorate wykorzystuje i chroni wszelkie informacje udostępniane za pośrednictwem witryny www.octorate.com (zwanej dalej „witryną”).
Octorate traktuje poważnie ochronę prywatności naszych użytkowników. Dlatego Octorate stosuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) (UE) 2016/679, aby zapewnić ochronę prywatności.

Jeśli Octorate poprosi cię (użytkownika) o podanie określonych informacji, za pomocą których można cię zidentyfikować podczas korzystania z tej witryny, możesz być pewien, że będą one wykorzystywane zgodnie z niniejszym oświadczeniem o prywatności.

Przeczytaj poniższe informacje, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania.

NAZWA I ADRES KONTROLERA DANYCH

Administratorem danych jest:
Octorate SRL

Adres: Via Filippo Caruso, 23 – 00173 Rzym – Włochy

Telefon: 0039 06 4542 0568

VAT IT13493861002

DANE ZBIERANE PRZEZ WITRYNĘ WWW.OCTORATE.COM

Octorate może zbierać i przetwarzać następujące dane:
a) Użytkownicy mogą udzielać nam informacji o sobie, wypełniając formularze na stronie www.octorate.com lub korespondując z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub innymi środkami. Dotyczy to informacji, które podajesz podczas rejestracji konta klienta. Informacje te obejmują, między innymi, imię, adres e-mail, adres pocztowy, adres do faktur, numer telefonu, nazwę użytkownika i hasło.
b) Użytkownicy mogą również udzielać nam informacji dotyczących nieruchomości, które reklamują za pomocą naszych usług, w tym adresu nieruchomości.
c) Podczas każdej wizyty użytkownika na www.octorate.com możemy automatycznie zbierać informacje techniczne, w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputerów użytkowników z Internetem, informacje o logowaniu, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę;
d) Octorate może również gromadzić informacje dotyczące wizyty użytkowników na stronie octorate.com, w tym pełne adresy URL kliknięć, przezstrumieniowanie do i z naszej witryny (w tym datę i godzinę), czasy reakcji stron, błędy pobierania, czas trwania wizyt na określonych stronach, informacje o interakcji z stroną (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszą) oraz metody korzystania z nawigacji i numer telefonu użytego do kontaktu z naszą infolinią.
e) Octorate nie zbiera danych karty płatniczej naszych użytkowników. Aby dokonać płatności za opłaty związane z naszymi usługami, korzystamy z usług zewnętrznych procesorów płatności, którzy zbierają i przetwarzają dane karty płatniczej naszych użytkowników.
f) Octorate współpracuje również blisko z podmiotami trzecimi (w tym, między innymi, partnerami biznesowymi, podwykonawcami świadczącymi usługi techniczne, płatności i dostawy, sieciami reklamowymi, dostawcami analiz) i może otrzymywać od nich informacje dotyczące ciebie.

Cel przetwarzania

Cele, dla których przetwarzane są dane osobowe, są następujące.
Zapewnienie użytkownikom usług Octorate;

Wsparcie i pomoc użytkownikom w korzystaniu z usług;

Dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb użytkowników;

Informowanie użytkowników o zmianach w naszych usługach.

Udostępnianie użytkownikom żądanych informacji za pośrednictwem formularzy internetowych;

Informowanie użytkowników o innych oferowanych przez nas usługach podobnych do tych, które użytkownicy już zakupili lub zapytali o nie (tylko jeśli użytkownicy wyrazili na to zgodę). Informujemy, że w każdej komunikacji handlowej, jaką otrzymasz, udostępnimy odpowiednie informacje, umożliwiające wyrażenie sprzeciwu wobec wysyłania komunikatów handlowych. Zgoda na wysyłanie informacji handlowych jest zawsze odwoływalna, bez skutków wstecznych.

Zrozumienie i optymalizacja sposobu korzystania z usług oraz usprawnianie usług, w tym zapewnienie prezentacji treści w najbardziej efektywny sposób dla użytkowników i ich komputerów;

Mierzenie i zrozumienie skuteczności reklam, które prezentujemy użytkownikom i innym, oraz dostarczanie odpowiednich reklam użytkownikom;

Octorate nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkowników w celach profilowania i nie podejmie żadnej zautomatyzowanej decyzji na podstawie tych danych.

Przechowywanie danych

Dane będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji każdego celu przetwarzania i zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu, bez uszczerbku dla obowiązujących prawnie terminów przechowywania. Zgodnie z tym:
W przypadku zakupu produktów Octorate lub subskrypcji usług Octorate przez witrynę, dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak utrzymuje się relacja umowna między stronami, a w każdym przypadku do momentu ostatecznego wygaśnięcia odpowiedzialności prawnej (z uwagi na upływ okresu przedawnienia roszczeń).

W pozostałych przypadkach dane osobowe udostępnione będą przechowywane tak długo, jak długo nie zostanie zgłoszone żądanie usunięcia danych. Dane będą przechowywane również zgodnie z prawem przez określony czas w sprawach prawnych, podatkowych i rachunkowych, z uwzględnieniem daty wniosku o usunięcie danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawami prawnej przetwarzania są następujące:
W przypadku zakupu produktów Octorate lub subskrypcji usług Octorate przez witrynę, podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej między stronami.

W pozostałych przypadkach podstawą prawną przetwarzania jest zgoda udzielona przez użytkownika.

Ujawnianie danych

Dane osobowe użytkowników mogą być ujawniane podmiotom trzecim, które są firmami świadczącymi usługi dla Octorate.
Obejmują one:

Inni dostawcy usług, dostawcy płatności i aplikacje stron trzecich, które integrują się z usługami, w celu świadczenia niezbędnych usług technicznych, obsługi płatności i dostawy.

Partnerzy biznesowi, dostawcy usług analitycznych i dostawcy reklam, w celu analizy korzystania z usług i dostosowania reklam do preferencji użytkowników.

Podmioty świadczące usługi hostingowe i zarządzanie infrastrukturą.

Podmioty prawne, w przypadku sporów prawnych lub żądań wymagających ujawnienia danych osobowych.

Octorate wymaga od tych podmiotów trzecich zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych i zakazuje im wykorzystywania tych danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż dostarczenie konkretnych usług dla Octorate.

Bezpieczeństwo danych

Octorate zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników. W tym celu stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.
Octorate stosuje protokoły szyfrowania danych (np. protokół SSL) w celu ochrony poufności przesyłanych danych osobowych podczas transmisji.

Pomimo wszystkich środków bezpieczeństwa podjętych przez Octorate, przesyłanie informacji przez Internet jest nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, a Octorate nie może zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych do witryny. Użytkownicy przesyłają dane osobowe na własne ryzyko.

Twoje prawa

Użytkownicy mają prawo do żądania informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Octorate oraz do dostępu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownicy mają również prawo do przenoszenia danych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest oparte na zgodzie użytkownika, użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z tych praw lub złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Octorate, użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na początku tego dokumentu.

W celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa użytkowników, Octorate może podjąć odpowiednie kroki w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika przed udzieleniem informacji lub wprowadzeniem zmian.

Użytkownicy mają również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

Linki do innych stron

Nasza witryna może zawierać linki do innych stron. Należy pamiętać, że po kliknięciu takiego linku opuszczasz naszą witrynę i Octorate nie ma kontroli nad innymi stronami. Octorate nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności ani za treść tych stron. Użytkownicy powinni zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na odpowiednich stronach.

Wykorzystanie plików cookie

Nasza witryna korzysta z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, jakich używamy i w jaki sposób je używamy, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie dostępną na naszej stronie internetowej.

Zgoda

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i Polityką dotyczącą plików cookie i regularnie sprawdzaj, czy są wprowadzane jakiekolwiek zmiany.

BEZPIECZEŃSTWO

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa informacji użytkowników. W celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu, Octorate wprowadziło odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządzania w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które gromadzimy online.
Podczas wprowadzania przez naszych użytkowników poufnych informacji na naszej stronie, szyfrujemy transmisję tych informacji przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL).

Niemniej jednak, należy zauważyć, że żadna transmisja danych przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być w pełni bezpieczna. Dlatego, mimo naszych starań w celu ochrony informacji naszych użytkowników, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które użytkownicy nam przesyłają, i użytkownicy robią to na własne ryzyko.

LINKI

75.119.131.193 może zawierać linki do innych stron internetowych, które mogą być interesujące. Niemniej jednak, po opuszczeniu naszej witryny za pomocą tych linków, należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad tymi innymi stronami. Octorate nie ponosi zatem odpowiedzialności za ochronę i prywatność informacji, które użytkownicy podają podczas odwiedzania tych witryn, ponieważ nie podlegają one niniejszej polityce prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z odpowiednią polityką prywatności dotyczącą danej witryny.

COOKIES

75.119.131.193 używa plików cookie. Użytkownik ma możliwość zapobiegania generowaniu plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w programie przeglądarki.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą Politykę dotyczącą plików cookie.

WAŻNOŚĆ I ZMIANY

Octorate ma możliwość modyfikowania, całkowicie lub częściowo, tej Polityki prywatności, publikując każdą zmianę lub modyfikację w ten sam sposób, w jaki pojawiają się te warunki lub za pomocą dowolnego rodzaju komunikacji skierowanej do użytkowników, według własnego uznania Octorate.
Tymczasowa ważność tej Polityki prywatności pokrywa się z czasem jej publikacji, do momentu całkowitej lub częściowej zmiany, wtedy to nowo zmienione warunki staną się obowiązujące.